Organisatie

BELEIDSPLAN STICHTING SEASESSION voor de periode 2019-2023

1. Inleiding

Stichting SeaSession (hierna: de Stichting) is een initiatief van de heer Sebastiaan Quirijn van Regteren Altena en mevrouw Justine Elisabeth Fahner en is in 2015 opgericht bij akte op 3 november 2015, verleden voor notaris mevrouw P.H.E.A.M. Matthijssen, kandidaat notaris, als waarnemer van mevrouw I.C.J.M.Eekman- van der Wee, notaris te Rotterdam.

Deze Stichting is ingesteld om musici naast hun reguliere werk bij orkesten en ensembles in staat te stellen nieuwe initiatieven te ontwikkelen op het gebied van kleinschalige muziektheaterproducties.

De rechtsvorm van de Stichting is gekozen om een optimale rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter te kunnen waarborgen.

2. Doelstelling van Stichting SeaSession

De Stichting heeft tot doel de bevordering van integratie van kamermuziek met bestaande kunstdisciplines, zoals onder andere toneel, film, dans, theater en literatuur, bij voorkeur uitgevoerd op ongebruikelijke locaties, het ondersteunen van uitvoerende musici op financieel, zakelijk, administratief en publicitair gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:

– het produceren, maken en uitvoeren van concerten en voorstellingen;

– alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

– het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor  zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

Code: Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Stichting SeaSession is een kleine stichting en heeft naast het bestuur geen raad van toezicht. Wel passen wij de Fair Practice Code toe: musici en anderen worden betaald volgens de normen die in de culturele sector gangbaar zijn en die door de donerende fondsen geaccepteerd worden. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Sample Text

3. Stichting zonder winstoogmerk

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

De Stichting heeft de culturele ANBI-status

De Stichting kan hierdoor gelden vrij van schenkbelasting ontvangen.

4. Werkzaamheden van Stichting SeaSession

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden toe waaronder tenminste de voorzitter of de secretaris van de stichting.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende 3 personen:

– de heer Bank, Willibrordus Augustinus Maria, voorzitter

– mevrouw Doreleijers-Guittart, Jantje, secretaris/penningmeester

– mevrouw Van Velzen, Geke, bestuurslid

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Ensemble SeaSession bestaat uit de volgende leden:

Ingrid Geerlings, fluitist

Evert Weidner hoboist

Pierre Woudenberg, klarinettist

Marijke van Kooten, violist

Quirijn van Regteren Altena, contrabassist

Pauline Post, pianist

Sergei Dovgaliouk, hoornist

Pepe Garcia, slagwerker

5. Fondsenwerving

De Stichting zal fondsen werven met name bij publieke en private fondsen die kunst- en cultuurbevordering als doelstelling hebben.

De Stichting staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van de Stichting een warm hart toedragen, dit kunnen ook andere rechtspersonen zijn.

6. Beleidsvoornemens periode 2019-2023

Beschrijving in het algemeen: modern muziektheater, kamermuziekconcerten

De Stichting streeft er naar eens in de twee jaar ten minste één productie uit te brengen.

Hiervoor werken wij samen met wisselende partners.

CIRCUS CHARMS seizoen 2020-2021

Artistieke leiding: Pauline Post

Zakelijke leiding: Jan Bus

Impresariaat: Alles voor de kunsten

Circus Charms is een muziektheatervoorstelling gebaseerd op korte toneelstukken, verhalen en sprookjes uit de jaren 20, geschreven door de Russische avant-gardist Daniil Charms, in combinatie met kamermuziek van onbekende Russische componisten uit dezelfde periode.

De muziektheatervoorstelling wordt gemaakt voor middelgrote zalen, voor publiek van 8 – 99 jaar.

Uitvoerenden zijn kamermuziekensemble SeaSession en acteurs Frank en René Groothof.

Toekomstige plannen:

– Samenwerkingen aangaan met schrijvers en dichters. Bijzonder en onbekend kamermuziekrepertoire zoeken bij bepaalde thema’s uit hun werk en samen met de schrijvers concerten uitvoeren waarin tekst en muziek elkaar afwisselen.

– Kamermuziekconcerten organiseren met onbekend repertoire

– Samenwerkingen aangaan met andere professionele podiumkunstenaars als acteurs, dansers, performers, beeldend kunstenaars of mime-spelers. Muziektheater-projecten ontwikkelen met bijzondere muziekkeuzes rond een bepaald thema waarin de verschillende disciplines gelijkwaardig zijn.

Publieksbereik:

Stichting SeaSession wil artistiek hoogwaardige concerten en muziektheatervoorstellingen produceren en die laagdrempelig aanbieden. Wij zoeken de samenwerking op met (podium-) kunstenaars met dezelfde beweegredenen.

Wij streven ernaar op ongebruikelijke locaties te spelen om een breder en diverser publiek te bereiken.

RISN nummer: 855701717.
En het bankrekeningnr:  NL38INGB0006415110 tnv Stichting SeaSession